top of page

Gestaltpsühhoterapeudi väljõpe

Inspiratsioon. Kohtumised. Eluharidus.

Teraapiagrupp

Gestaltpsühhoterapeudid lähtuvad oma töös põhimõtetest: 


Austus teise inimese elu, valikute ja kulgemise vastu (Respect). 

Kaasaelamine ja kaasatundmine kõigele, mida klient kogeb (Compassion). 

Mõistmine, et üks inimene ei saa kunagi lõpuni mõista teise inimese kogemust ja seetõttu ei saa anda ka hinnanguid ega seada nõudmisi (Humility). 


Gestaltpsühhoterapeudiks saamisele eelneb põhjalik isiklike teemade läbitöötamine ja palju tunde praktikat nii individuaalteraapia- kui grupimeetodil. Terapeudiks saamise eelduseks on isiksuslik küpsus – hea teadlikkus endast, ka oma võimalikest kitsaskohtadest ning valmidus võtta vastutus teraapiaprotsessi eest. 

Mis on psühhoteraapia

Psühhoteraapia on põhjalik, eesmärgipärane ja  süstemaatiline tegutsemisviis, eesmärgiga leevendada või kõrvaldada väljakujunenud psühholoogilisi sümptomeid, muuta häirunud käitumis- ja mõtteviise, edendada patsiendi küpsust, arengut, vaimset tervist ja heaolu, leevendada emotsionaalset ning psühholoogilist distressi. Psühhoteraapias kasutatakse ühe või mitme patsiendi ja ühe või mitme psühhoterapeudi vahelises suhtluses kindlal ja selgel inimloomust käsitleval psühholoogilisel teoorial põhinevaid ja/või tõenduspõhiseid psühhoteraapilisi meetodeid. Psühhoteraapia põhineb unikaalsel terapeudi ja patsiendi suhtel ning kasutab erinevaid psühhoteraapilisi tehnikaid muutuse saavutamiseks. Psühhoterapeut spetsialiseerub järgmistes valdkondades: perekonna psühhoteraapia, gestaltpsühhoteraapia, eksistentsiaalne psühhoteraapia, psühhodraama, psühhoanalüütiline laste ja noorte psühhoteraapia, psühhoanalüütiline noorukite psühhoteraapia, jungiaanlik analüütiline psühhoteraapia, psühhoanalüütiline grupipsühhoteraapia, psühhoanalüütiline psühhoteraapia ja psühhoanalüüs ning muusikateraapia.

Gestaltpsühhoterapeudi väljaõppe programm

Eesti gestaltpsühhoterapeudid on läbinud väljaõppe,

mis toimub koostöös rahvusvahelise koolitusfirmaga GIS-International. 


GIS on akrediteeritud Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni ja Euroopa Gestaltteraapia Assotsiatsiooni poolt. Väljaõppe lõpetanud saavad tunnistuse, mille väljastamise tingimused vastavad Euroopa standarditele.

Gestaltpsühhoterapeudi väljaõppeprogrammis osalemise eelduseks on kõrgharidus, isiksuslik sobivus (intervjuu ja isiksusetest tagasisidega), vanus vähemalt 26 aastat, inglise keele oskus suhtlustasandil ja

60 tundi grupiteraapiat.


Koolitus vältab minimaalselt 4 aastat ning koosneb järgmistest töövormidest:

 • treeningseminarid (praktika ja teooria)

 • individuaalteraapia

 • õppegrupid

 • praktika teraapiagruppides

 • supervisioon

Treeningseminare juhivad gestaltpsühhoterapeudid Eestist, Taanist, Rootsist, Soomest ja Inglismaalt.

Täpsem info ja kontakt

Õpe: Welcome

KKK

Kellele see väljaõpe mõeldud on?

Terapeudiõppesse võiks tulla need, kes tahavad hakata inimestega töötama. Ülikoolis omandatud psühholoogiaharidus annab head teoreetilised teadmised selle kohta, mis inimestega psühholoogilises plaanis toimub, kuid annab enamasti vähe praktilist kogemust. Praktilises nõustamise või teraapiatöös on üks olulisemaid asju aga hoopis see, kuidas nõustaja või psühholoog/terapeut ise endaga toime tuleb nõustamissituatsioonis...
On väga tähtis, et ta ei ajaks oma probleeme kliendi omadega segamini ja oskaks ennast piisavalt hästi juhtida, et kliendi probleemid tema elu üle ei võta. Vastasel korral on temast kliendile rohkem segadust kui abi. On tähtis, et terapeudina töötada soovija oleks enesest ja oma iseärasustest hästi teadlik enne teraapiatöö alustamist, muidu juhtub, et tema tulevased kliendid peavad hakkama tööle „tema jaoks” ja see iseenesest on ebaeetiline. Kliendi teemad võivad meis enestes protsesse esile kergitada ja need ei tohi kliendi omadega segi minna.
Gestaltteraapia terapeudiõpe on mõeldud neile, kes tahavad omandada inimestega töötamise põhimõtted ja praktikad gestaltteraapia meetodil. Gestaltteraapia on 1940ndatel alguse saanud psühhoteraapia meetod - edasiarendus psühhoanalüüsist, gestaltpsühholoogiast, eksistentsialismist, fenomenoloogiast jne. Gestaltteraapia omapära on inimese terviklik käsitlus ja keskendumine siin ja praegu kogemusele. Eeldus on, et teadlik kontakt ümbritsevaga suurendab võimalusi kvaliteetsete suhete tekkeks  ja loovate lahenduste leidmiseks.

Kuidas väljaõpe korraldatud on?

GIS Internationali poolt korraldatav gestaltterapeutide väljaõpe on üks põhjalikumaid Skandinaavias (2530 tundi tööd vähemalt nelja aasta jooksul). Nelja-aastane terapeudiõpe jaguneb kaheks kaheaastaseks perioodiks, millest esimesel keskendutakse tööle enesega ja teises pooles tööle klientidega. Terapeudiõppes osalejad alustavad supervisiooni all klientidega töötamist suhteliselt varakult, tegeldakse sealjuures pärisprobleemide mitte mängitud situatsioonide lahendamisega. Pikaajaline supervisioon kindlustab selle, et terapeudiõppes olijad saavad vajaliku toe aga samas ka olulise hindamise osaliseks. Lisaks teoreetilise materjali läbitöötamisele on peamine rõhk tööl enesega, oma teemade läbitöötamise kaudu omandatakse oskus aidata teisi. Suur rõhk enesega töötamisel on erinevus mõnedest teistest terapeudiõpetest, kus lahenduskäike õpetatakse pigem teoreetiliselt. Kogemuse kaudu õpitu on integreeritum ja püsivam kui intellektuaalne teadmine. Gestaltterapeudi õppes osalejad saavad ka hulgaliselt eneseteraapiat kõigi õppeaastate jooksul kindlustamaks, et nad on psühholoogiliselt valmis klientidega töötama.

Mis eeldused peavad olema täidetud, et õppes osaleda?

Kuna gestaltteraapia meetodil saab õppida nii psühhoterapeudiks kui organisatsioonikonsultandiks, on eeldused ka erinevad. Eelnev psühholoogiaalane haridus (psühhiaatria, sotsiaaltöö) annab võimaluse teha hiljem kliinilist psühhoteraapiat. Kõrgharidus iseenesest on eelduseks gestaltterapeudi õppesse tulekuks. Kui haridus on näiteks majandusalane, võib õppija liikuda hiljem organisatsioonidega töötamise suunale - õpe annab hea aluspõhja meeskonnatreeningute läbiviijale ja organisatsiooni nõustajale.

Mis on gestaltpsühhoteraapia eripära?

Gestaltterapeudiks õppija peaks mõtlema laadis, mida iseloomustavad kolm märksõna- respect, humility, compassion - austus, tagasihoidlikkus ja kaastunne/kaasaelamine.
Mõte on selles, et ma terapeudina austan oma klienti ja ei arva, et tema probleemid on tobedad ja mina kuidagi oluliselt targem inimene olen kui klient. Iga klient on iseenda ekspert ja võimeline enda eest vastutust võtma, terapeudi asi on teda lahendusi otsides toetada, mitte enda järel vedada suunas, mis terapeudile endale õige tundub. Terapeudil on hulk vahendeid ja teadmisi, mida kliendi kasutusse anda, vastutus need kasutusse võtta on aga kliendi enda oma. Kliendil on oma nägemus, kuidas ta tahab oma elu muuta, terapeut ei ole siin hinnangute andja. Hea teraapia eelduseks on, et terapeut on võimeline kliendi teemadele tõeliselt kaasa elama ja empaatiline olema. Mõistma, miks asjad kliendi elus selliselt on kujunenud, samas vastanduma sellega, mis võlts ja kohatu, vastanduma hoolides, mitte põlgusega. Kõlab ehk keeruliselt, kuid muutub selgeks, kui asjad enda jaoks läbi töötada.

Kas on inimesi, kellele see õpe absoluutselt ei sobi, kes pole õppe jaoks sobilikud?

Gestaltterapeudiõppesse ei maksa tulla vaid intellektuaalseid teadmisi saama „teiste kohta”, teiste pealt õppima. Inimene peab olema valmis vastanduma eneses samade teemadega, mis hiljem saavad tema töö sisuks klientidega. Vaid nii suudab ta olla tõeliselt empaatiline ja mõista, mis toimub tema klientidega. Ja vaid nii suudab ta hakata aru saama, kus läheb piir tema enese ja ümbritsevate vahel. Kõikidele selline viis töötada ei sobi, seega on esiteks vajalik inimese enese valmisolek riskida endast midagi rohkem teada saada.
Inimene peab ise arenema enne, kui ta läheb teisi arendama. Terapeudiõppesse vastuvõtul arvestatakse inimese isiksuslikku sobivust väga tõsiselt. Edasi on iga aasta lõpus eksam, milles rõhk on õppija enesearengul. Hiljemalt neljanda aasta alguseks on enamasti selge, kas õppijast tuleb hea terapeut või mitte. Terapeudiks saamise eelduseks on inimlik ja avatud olemine.

Mida inimene terapeudiõppes omandatud oskustega peale saab hakata?

Osa inimesi, kes tulevad terapeudiõppesse, juba töötavad eelnevalt inimestega - psühholoogidena, nõustajatena jne. Neil on see enesetäienduseks. Skandinaavias näiteks on nimetatud terapeudiõppes palju näitlejaid. Mitte kõik õppe läbinutest ei hakka terapeutideks. Mõned töötavad organisatsioonidega, mõnedest saavad koolitajad, näitlejatele on see kasulik nende töös - tekib võimalus avastada ja võtta kasutusele suuremaid ressursse eneses, leida uusi ja loovaid lahendusi oma töö tegemiseks. Kuna kõige aluseks ja eelduseks on töö enesega, siis peaks terapeudiõppe lõpetanu olema igal juhul võitnud parenenud elukvaliteedis ja suurenenud rahulolus ümbritseva ja suhetega.

Millised on väljaõppes osalemise eeldused?

Eeldused väljaõppesse astumiseks on: 

 • isiksuslik sobivus

 • vanus vähemalt 26 eluaastat

 • magistrikraad, kui see ei ole meditsiini või psühholoogia alal, tuleb ülikooli juures psühholoogia aineid juurde võtta

 • 120 tundi eneseteraapiat individuaalselt või enesearengugrupis, millest osa on gestaltteraapia meetodil

 • psühholoogiline test

 • eelintervjuu, kus antakse infot väljaõppe kohta ja hinnatakse isiksuslikku sobivust ning arenguplaane 

Kui pikk ja kui kallis on väljaõpe?

Väljaõpe pikkus on 4 aastat.
Toimub Instituudis GIS-International, väljaõppenädalad peamiselt Taanis ja inglise keeles.
Täpsem info intervjuul ja GIS-International kodulehel.
Ühe aasta maksumus on ca 5000€, millele lisandub transpordi ja elamiskulud treeningnädalatel.

Millest peaksin alustama?

Kui oled huvitatud tuleks alustada intervjuust. Intervjuu kokku leppimiseks palun helista:


Katrin Rosental

GIS-International vanemõppejõud ja superviisor, õppenõukogu liige

tel: 5054662

Õpe: FAQ
bottom of page